نویسنده = حنان عموزاد مهدیرجی
ارائه مدل ساختاری عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 47-65

ایمن قاسمیان صاحبی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ علی صفایی شکیب؛ علیرضا عرب