نویسنده = عباسعلی حاجی کریمی
بررسی تاثیر قابلیت‌های دیدگاه منبع‌محور و پویا بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری مزیت رقابتی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 19-39

عباسعلی حاجی کریمی؛ فاطمه کریمی جعفری؛ سید حسن کرسوی کاشانی