نویسنده = حسن دانایی‌فرد
بررسی تجربه زیسته مدیران عالی از پدیده «پشیمانی استراتژیک» مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 62-76

شهریار عزیزی؛ بهمن حاجی‌پور؛ حسن دانایی‌فرد؛ رضا قنبرزاده میاندهی