نویسنده = محمد ابویی اردکان
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مدل ارزیابی عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور با رویکرد فرآیندی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 77-95

محمد ابویی اردکان؛ ندا سلطان محمدی