کلیدواژه‌ها = مدل سیستم‌های مانا
تبیین مدل ارزیابی عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور با رویکرد فرآیندی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 77-95

محمد ابویی اردکان؛ ندا سلطان محمدی