کلیدواژه‌ها = معنویت‌گرایی
نقش معنویت‌گرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی در محیط کار

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 73-99

وحید بخردی نسب؛ فاطمه ژولانژاد