تحقیقات نوین مدیریت خاتم (JMMS) - مقالات آماده انتشار