بررسی تاثیر قابلیت‌های دیدگاه منبع‌محور و پویا بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری مزیت رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین‌الملل، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

چکیده

پس از سالیان طولانی که بزرگی صنایع و صرفه به مقیاس بودن، اصلی‌ترین عامل موفقیت شناخته می‌شد، چندین دهه است که تمرکز بخش‌های صنعتی در سراسر دنیا به گسترش کسب و کارهای کوچک و متوسط به‌عنوان محرک و پیشرانه اقتصاد کشورها معطوف گردیده است. یکی از مهم‌ترین مسائل مدیران این کسب و کارها، فعالیت آن‌ها در حوزه‌‌های صادراتی و بین‌المللی می‌باشد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قابلیت‌های دیدگاه منبع‌محور و پویا بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری مزیت رقابتی است. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران بیش از 900 واحد از شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در زمینه صادرات با حداقل 25 درصد فروش از محل صادرات بوده‌اند و حجم نمونه نیز براساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و طبق فرمول نمونه‌گیری از جامعه نامحدود کوکران، 384 نفر می‌باشند. به‌منظور گردآوری داده‌های قابلیت‌های اساسی دیدگاه منبع‌محور، مزیت رقابتی و نیز عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط از پرسشنامه استاندارد فلاحت و همکاران (2020) و جهت گردآوری داده‌های مرتبط با قابلیت‌های پویا از پرسشنامه استاندارد کو و همکاران (2017) استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از میان قابلیت‌های اساسی دیدگاه منبع‌محور، قابلیت قیمت‌گذاری و قابلیت نوآوری محصول به ترتیب بر مزیت رقابتی و عملکرد بین‌المللی تاثیر نداشته که به واسطه این امر فرض مربوط به تاثیر قابلیت دیدگاه منبع‌محور بر مزیت رقابتی و عملکرد بین‌المللی تایید نگردید. قابلیت سنجش و اکتساب و قابلیت ارتباطات بازاریابی بیشترین تاثیر را بر عملکرد بین‌المللی داشته‌اند. در مورد مزیت رقابتی نیز یافته‌های پژوهش نشان داد که قابلیت سنجش و اکتساب و قابلیت پیکربندی مجدد بیشترین تاثیر را بر آن داشته‌اند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند برای شرکت‌های کوچک و متوسط و استارتاپ‌ها که قصد کشف فرصت‌های موجود در بازارهای خارجی را دارند، بسیار ارزشمند باشد.

کلیدواژه‌ها