ارزیابی اثرات چیدمان ویترین‌ها بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان خانم در فروشگاه‌های شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مالی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

چکیده

هدف از این مقاله ارزیابی اثرات چیدمان ویترین­‌ها بر رفتار خرید مصرف­‌کنندگان خانم در راستای فراهم‌ کردن بینشی است که یک مدیر بتواند از آن در جهت تشویق رفتار خرید استفاده کند. این بررسی براساس مصاحبه عمیق بر روی مصـرف­‌کنندگان خانم در فروشگاه‌­های شهر کرمانشاه انجام شده است. بررسـی به‌عمل‌آمده براساس یک چارچوب تحـریک - سازواره - واکـنش می­‌باشد. به هر پاسخگو تصویر یک ویترین نشان‌ داده‌ شد و ادراک خود را از چیدمان ویترین و نیات خود، برای خرید اقلام فروشی در فروشگاه درجه‌بندی کرد. با استفاده از تحلیل عاملی ما پنج مؤلفه عوامل اجتماعی، لذتی، اطلاعاتی، تصویری و احساس خوب را در مورد ویترین شناسایی کردیم. چهار عامل اول در یک معیار متریک ویترینی جمع شده‌اند که میزان اثرگذاری بر نیات خرید را نشان می‌­دهند. این اثرات کاملاً به‌­وسیله عامل احساس خوب تعدیل می­‌شود. عامل تصویری و عوامل اجتماعی و لذتی نیز هرکدام تأثیر معناداری بر عامل احساس خوب می­گذارند. این اثر نشان می­‌دهد که مواجهه با یک ویترین بر نیات خرید مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد و ابتدا با میزان احساس خوب در مصرف‌کنندگان فروشگاه سنجیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها