بررسی اثر جو اخلاقی درک‌شده بر شکستن قواعد اجتماعی در محیط کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر جو اخلاقی درک­‌شده بر شکستن قواعد اجتماعی، با نقش ‌میانجی ‌متغیرهای عاطفه مثبت، حمایت سازمانی درک‌‌شده و منبع‌ کنترل است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان خط مقدم سازمان‌ها بوده و حجم نمونه به روش تحلیل توان آزمون برابر 156 نفر تعیین گردید و نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. داده‌‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی با نرم‌افزارSMART-PLS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که جو اخلاقی درک­‌شده با حمایت سازمانی درک‌­شده و عاطفه مثبت، رابطه معنادار داشته، ولی با منبع کنترل رابطه معناداری ندارد و همچنین متغیرهای عاطفه مثبت، حمایت سازمانی درک‌­شده و منبع کنترل اثر معناداری بر شکستن قواعد اجتماعی دارند. همچنین، یافته‌های پژوهش اثر میانجی متغیرهای حمایت سازمانی و عاطفه مثبت را در رابطه بین جو اخلاقی درک­‌شده و شکستن قواعد اجتماعی نیز تائید کرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ادراک کارکنان از جو اخلاقی، حمایت سازمانی درک‌­شده و عاطفه مثبت آن‌ها نسبت به سازمان می‌تواند تصمیم‌گیری آن‌ها در محیط کار را برای شکستن قوانین انعطاف­‌ناپذیر سازمانی در جهت تقویت منافع سازمان تحت‌تأثیر قرار دهد و به‌طور کلی شکستن قواعد اجتماعی یک مدل موقعیتی- تعاملی برای تصمیم‌گیری اخلاقی می‌­باشد.

کلیدواژه‌ها