ارزیابی رابطه عدالت سازمانی با سرمایه روان‌شناختی (مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت بازرگانی/ بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمان‌­ها با کارکنان‌شان اشاره دارد. سرمایه روان­‌شناختی مفهومی مشتمل بر متغیرهای مثبتی از جمله خودکارآمدی، امیدواری، خوش‌­بینی و تاب‌­آوری است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی رابطه عدالت سازمانی با سرمایه روان­‌شناختی کارکنان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، متشکل از کلیه کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه می‌باشد که تعداد آن‌­ها برابر با 82 نفر است. با توجه به مشخص بودن جامعه آماری، از طریق روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده و با به­‌کارگیری جدول کرجسی و مورگان، تعداد 65 نفر به‌­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به­‌منظور گردآوری داده­‌ها، پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و سرمایه روان­‌شناختی لوتانز میان نمونه آماری توزیع گردید. در این تحقیق از مدل معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی (پی‌­ال­‌اس) جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌­ها استفاده شده است. یافته­‌های تحقیق نشان می­‌دهند که عدالت سازمانی با ضریب 376 درصد و عدالت رویه‌­ای با ضریب 358 درصد بر سرمایه روان­‌شناختی اثر معناداری دارند و عدالت توزیعی با ضریب 232 درصد بر سرمایه روان­‌شناختی اثر معناداری ندارد. نتایج به­‌دست آمده گویای آن است که عدالت سازمانی رابطه مثبت و معناداری با سرمایه روان­‌شناختی کارکنان دارد، این در حالی است که رابطه عدالت توزیعی با سرمایه روان‌­شناختی رد شده است.

کلیدواژه‌ها