بررسی تجربه زیسته مدیران عالی از پدیده «پشیمانی استراتژیک» مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دکتری، مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف فهم تجربه زیسته مدیران عالی سازمان­‌های ایرانی از پدیده پشیمانی استراتژیک انجام شده است. با توجه به عدم وجود ادبیات غنی برای این مفهوم در حوزه مدیریت استراتژیک و در پی آن لزوم گردآوری اطلاعات از افرادی که این پدیده را تجربه نموده‌­اند، از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی مبتنی بر الگوی بهینه‌شده کولایزی برای انجام پژوهش استفاده شده است. فرآیند نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند انجام و گردآوری داده‌ها مبتنی بر مصاحبه عمیق نیمه‌­ساختاریافته با 12 نفر از مدیران عالی سازمان­‌ها انجام شده است. اعتبار یافته‌های پژوهش با استفاده از فرآیند اپوخه‌گذاری و تأیید یافته‌ها توسط مشارکت‌­کنندگان حاصل شد. یافته‌­های پژوهش در قالب نقشه تماتیک پشیمانی استراتژیک مشتمل بر 6 تِم اصلی و 28 تِم فرعی که توصیفات متنی و ساختاری برای هر یک به‌صورت مجزا انجام شد، ارائه گردید. نتایج این پژوهش، ضمن وارد کردن مفهوم پشیمانی به ادبیات مدیریت استراتژیک، زمینه را برای تبیین مفهوم آن، عوامل مؤثر بر وقوع و موقعیت‌­های مستعد برای بروز آن و همچنین پیامدها و استراتژی‌­های موجود جهت مدیریت کردن پشیمانی استراتژیک، فراهم نموده است که از این منظر قابلیت به­‌کارگیری توسط مدیران عالی سازمان‌­ها جهت اتخاذ بهینه تصمیمات استراتژیک را دارد.

کلیدواژه‌ها