بررسی عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی با رویکرد ترکیبی تحلیل عاملی و روش ویکور (شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

سازمان‌های موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه‌ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می‌پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی، یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی‌ترین هدف سازمان‌ها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است. در این بین چابکی نیروی انسانی یکی از ارزشمندترین دارایی سازمان‌ها و انعکاسی از دانش، مهارت و توانایی‌های شرکت است. به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی یکی از اهداف بهسازی و توسعه سازمان‌ها است. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی است. برای مصاحبه نمونه‌گیری قضاوتی، تحلیل عاملی نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و به منظور رتبه‌بندی، از نمونه‌گیری قضاوتی استفاده شده است. داده‌های جمع‌آوری شده از مصاحبه‌ها با تحلیل تم شناسایی شده و با تحلیل عاملی اکتشافی دسته‌بندی شده‌اند، در نهایت شش عامل شناسایی شده که شامل عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل انگیزشی، عوامل راهبردی، عوامل فرهنگی-محیطی و تشریک مساعی می‌باشند. سپس عوامل سازمانی از طریق روش تصمیم‌گیری چند معیاره ویکور اولویت اول را به دست آورد و عوامل راهبردی و انگیزشی رتبه دوم و عوامل تشریک مساعی، عوامل فردی و عوامل فرهنگی محیطی به ترتیب رتبه سوم تا پنجم را به دست آورد.

کلیدواژه‌ها