ارائه رویکرد ترکیبی روش‌های تصمیم‌گیری CCSD و COPRAS به منظور انتخاب عایق حرارتی سازگار با محیط زیست (مورد مطالعه: انتخاب روغن گیاهی ترانسفورماتور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد، مدیریت MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

روغن ترانسفورماتور یکی از اصلی‌ترین اجزای ترانسفورماتورها است و کیفیت آن بر عملکرد و کارایی دستگاه بسیار اثرگذار است. در سالیان اخیرا دلایلی چون افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی، زیست‌تخریب‌پذیری ضعیف روغن‌های آلی، و ماهیت سمی آنها، محققان را بر‌آن‌داشته تا جایگزین مناسبی از رو‌غن‌های گیاهی برای آنها بیابند. تعدد شاخص‌های موثر بر این انتخاب، مساله را به مساله‌ای چندشاخصه تبدیل نموده‌است. در این تحقیق سعی‌شده تا با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری CCSD و کوپراس، روغن گیاهی مناسب برای ترانسفورماتور پیشنهاد گردد. بدین منظور پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه روغن‌های گیاهی قابل‌استفاده در ترانسفورماتور بررسی‌شده و لیست شاخص‌ها احصا گردید. این شاخص‌ها با کمک خبرگان نهایی‌شده و سپس با انتخاب مرجع اطلاعاتی از میان تحقیقات مرتبط، گزینه‌ها و معیارهای نهایی استخراج شدند. با‌توجه به ماتریس تصمیم موجود، وزن معیارها با روش CCSD محاسبه و نهایتاً گزینه‌ها براساس روش کوپراس رتبه‌بندی شدند. با توجه به نتایج، نقطه اشتعال مهم‌ترین معیار موجود در فرآیند تصمیم‌گیری بوده و روغن خردل به‌عنوان بهترین گزینه شناسایی‌گردید که با توجه به برتری آن در نقطه اشتعال، نقطه آتش و ولتاژ شکست، این انتخاب منطقی به‌نظرمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها