زنجیره خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه: رویکرد مدلسازی نرم در مدیریت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروزه شرکت‌ها پی برده‌اند که بهینه‌سازی عملیات در چهار دیواری شرکت برای دستیابی به سرآمدی کسب و کار کافی نیست، بلکه برای بهبود عملکرد از یک طرف به مشارکت تأمین کنندگان در بهبود کیفیت و از طرف دیگر برآورده کردن خواسته‌های مشتریان نیاز دارند. این مشارکت و ائتلاف، اغلب در قالب زنجیره تأمین تبلور می‌یابد. گستردگی و اهمیت مفهوم این زنجیره به حدی است که می‌توان از قابلیت‌ها و مزایای آن در راستای یکپارچگی و افزایش کارایی فرایندهای خدماتی نیز استفاده نمود، چرا که به‌کارگیری مدیریت زنجیره تأمین خدمات منجر به کاهش هزینه، واکنش فعال به نیازهای مشتری، استفاده بهتر از منابع و بهبود کارایی فرایند می‌شود. با توجه به اهمیت ویژه خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، طراحی سیستمی کل‌نگر با هدف بررسی همه ابعاد مسأله تأمین مالی، امری ضروری است که البته جزئیات پیچیده و ذینفعان زیادی دارد و توسعه آن منوط به مشارکت  نقش آفرینان مختلف است. لذا در این مطالعه از روش‌شناسی سیستم‌های نرم (SSM) به عنوان یکی از تکنیک‌های مدل‌سازی نرم در مدیریت، جهت ایجاد مدلی برای توصیف موقعیت مسأله و شناسایی حیطه و ساختار مسأله مورد مطالعه به صورتی شفاف، ساده و قابل فهم استفاده شده است. در ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان، با استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم، عوامل و مؤلفه‌های کلیدی در بخش‌های مختلف زنجیره خدمات شناسایی شده و ترتیب و توالی عوامل کلیدی مذکور بر اساس نوع خدمت، تعیین گردیده که در نهایت منجر به تدوین مدل زنجیره خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه شده است.

کلیدواژه‌ها