بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی در میان دانشجویان (مورد بررسی پردیس فارابی دانشگاه تهران)‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دانشگاه تهران

چکیده

هوش از جمله مفاهیم چالش برانگیز در مدیریت رفتار سازمانی، روانشناسی و علوم تربیتی است. در خلال سالیان اخیر
هوش فرهنگی توجه جمع کثیری از پژوهشگران را به سبب بروز پدیده جهانی شدن و تنوع فرهنگی نیرویکار به خود
معطوف داشته است. پژوهش حاضر در صدد بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان است. به منظور
پاسخ به فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری با روش حداقل مجذور مربعات ( PLS1 ) بهره گیری شده است.
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی، اکتشافی- علّی است. جامعه آماری پژوهش، متشکل از کلیه دانشجویان پردیس
فارابی دانشگاه تهران در سال 1395 بوده است. به منظور گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد سنجش هوش فرهنگی
ارلی و آنگ ( 2003 ) و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی میان دانشجویان توزیع شد. بر این اساس برای
متغیرهای مورد بررسی به ترتیب 4 پرسش جمعیت شناختی، 20 پرسش برای بررسی ابعاد هوش فرهنگی و همچنین
25 پرسش برای ارزیابی و سنجش مؤلفه های هفتگانه سرمایه اجتماعی بوده است. آزمون مدل مفهومی پژوهش با
بهره گیری از نرم افزار Warp PLS مورد تأیید قرار گرفت. نتایج به دست آمده گویای آنست که هوش انگیزشی و
فراشناحتی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی دارد. این در حالی است که تأثیر هوش شناختی بر سرمایه
اجتماعی رد شده است.

کلیدواژه‌ها