بررسی تاثیر منبع کنترل بر تعادل کار وزندگی با میانجی گری استرس ادراک شده (مورد مطالعه:بانک آینده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت،دانشکده مدیریت،دانشگاه خاتم

2 مدیر گروه مدیریت دانشگاه خاتم

چکیده

تعادل کار و خانواده یکی از موضوعات عمده ای است که امروزه مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. با توجه
به نقش حیاتی که تعادل کار و زندگی در سلامت کارمندان ایفاء می کند، این تحقیق در راستای تشخیص تاثیر
متغیرهای منبع کنترل و استرس ادراک شده بر تعادل کار و زندگی در کارمندان بانک آینده انجام شده است در این
راستا 270 پرسشنامه در بین کارکنان بانک آینده توزیع شد. این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی است و از نظر شیوه
ی گردآوری اطلاعات توصیفی و جزء تحقیقات پیمایشی- همبستگی قرار می گیرد در این پژوهش برای سنجش پایایی
پرسشنامه با نرم افزار SPSS و از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این تحقیق از دو نرم افزار SPSS
و Lisrel برای تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که مداخله فرد در کار، مداخله کار در زندگی
شخصی و استرس درک شده هر سه با منبع کنترل رابطه منفی و معنادار دارند. همچنین مداخله فرد در کار و مداخله
کار در زندگی شخصی با استرس درک شده رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تاثیر متغیر استرس درک شده بر مداخله
فرد در کار 0,47 است. تاثیر استرس درک شده بر مداخله کار در زندگی شخصی 0,33 و تاثیر منبع کنترل بر مداخله کار در
زندگی شخصی 0,33 -می باشد. تاثیر منبع کنترل بر مداخله فرد در کار 0,27 - بوده و تاثیر منبع کنترل بر استرس
درک شده 0,13 - است.

کلیدواژه‌ها