تأثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی با تمرکز بر نقش متغیرهای میانجی تعادل کار و زندگی، سلامت روانی و شادی کارکنان (وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Psychology, Management and Economics, University of Ardakan, Ardakan, Iran

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اردکان یزد

چکیده

در پژوهش حاضر تاثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی با تمرکز بر اثر میانجیگری تعادل کار و زندگی،
شادی و سلامت روانی کارکنان بررسی شده است. نوع این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری
داده ها، توصیفی–علّی و از نظر روش پژوهش، همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدلیابی معادلات ساختاری
است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان وزارت راه و شهرسازی بوده و حجم نمونه با استفاده از روش تعیین حجم
نمونه کوکران 298 نفر محاسبه و پرسشنامه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای توزیع شده اند. به منظور
گردآوری داده ها، از پرسشنامه 48 سوالی، شامل پرسشنامه های استاندارد معنویت در محیط کار، سلامت روانی،
تعادل کار و زندگی، عملکرد شغلی و شادی کارکنان استفاده شده و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ( 966 / 0)
تأیید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و از نوع مدلیابی معادلات ساختاری و با
استفاده نرم افزار ایموس انجام شده است. نتایج نهایی نشان می دهد که مدل مفهومی اولیه از برازش مناسبی
برخوردار بوده و تأثیر مستقیم معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی تایید شده و نقش واسطه ای تعادل کار و
زندگی، شادی و سلامت روان کارکنان نیز تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها