ارائه یک رویکرد ترکیبی برای انتخاب بهینه استراتژی‌‌های شرکت بورس کالای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ، تهران، ایران

چکیده

حضور موفقیت آمیز بورس کالای ایران در بازار و توسعه فعالیت آن، به شفاف بودن چشم انداز، مأموریت و راهبردهای
استراتژیک بستگی دارد. برنامه ریزی استراتژیک، شرکت بورس کالای ایران را قادر خواهد ساخت تا با توجه به
توانایی های درونی و فرصت های محیطی، مناسب ترین راه را برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود شناسایی کند.
هدف از تحقیق حاضر ارائه یک رویکرد ترکیبی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره و برنامه ریزی استراتژیک
به منظور ارزیابی و انتخاب راهبردهای شرکت بورس کالای ایران است و به این منظور در ابتدا نقاط قوت، ضعف،
فرصت و تهدید با بهره گیری از روش های مناسب مانند ماتریس سوات استخراج می شوند، در ادامه با توجه به شرایط
پیچیده و عدم اطمینان محیطی حاکم بر فضای اقتصادی و حوزه فعالیت های مرتبط با بورس مذکور و با توجه به
عدم قطعیت موجود در عصر انقلاب اطلاعاتی با هدف اولویت بندی استراتژی ها و مقایسه و ترکیب آن با راهبردهای
اولویت دار در شرایط اطمینان انجام می گیرد و در پایان نیز برای انتخاب استراتژی های قابل اجرا بر اساس بودجه
اختصاص یافته از یک مدل ریاضی صفر و یک بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها