تأثیرگذاری تلاش های سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی شعبات و دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

با توجه به رقابت روزافزون در ارائه خدمات بانکی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای پیشی گرفتن
از رقبا ناچار به ارتقای تلاش های سازمانی خود هستند که این تلاش ها عمدتاً در جهت بهبود نوآوری انجام می شود.
بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثرات تلاش های سازمانی در بهبود عملکرد نوآورانه می باشد. نمونه آماری این
مطالعه 150 نفر از کارکنان شعب و دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه بوده و برای نمونه-
گیری نیز از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، از
انواع پژوهش های توصیفی از شاخه همبستگی است. این پژوهش به لحاظ زمانی، پژوهشی تک مقطعی می باشد. تحلیل
داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و تحلیل رگرسیون انجام شده و نتایج پژوهش نشان می دهد که فرضیات تحقیق
در سطح معنی داری 0.05 تایید می شود. در بین شاخص های تلاش سازمانی "انجام سفارشات" و "عدم وجود خطا"
بیشترین تأثیر را بر عملکرد نوآورانه دارند.

کلیدواژه‌ها