مدلی به منظور ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه ریزی آرمانی (مورد مطالعه: پیشخوان‌های دولت طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگه علامه طباطبایی تهران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

در هر سیستمی، اطلاع یابی از وضعیت عملکرد زیرسیستم ها، به عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت به شمار می آید. یکی
از ابزارهای اطلاع یابی در هر نظامی، ارزیابی عملکرد زیرسیستم ها می باشد. در سیستم ارزیابی عملکرد استفاده از
شاخص های صحیح و مورد اجماع عموم خبرگان صنعت بسیار پراهمیت است. در صورت عدم استفاده از شاخص های
درست برای ارزیابی، نتیجه ارزیابی عملکرد قابل استناد نخواهد بود. در این تحقیق سعی شده است جهت ارزیابی
عملکرد واحدهای پیشخوان دولت طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت به عنوان مورد مطالعه، یک سیستم ارزیابی
عملکرد به همراه تعیین الگوی بهبود کارایی واحدها با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی
پیشنهاد شود. تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و جمع آوری اطلاعات به صورت پیمایشی و تحلیل اطلاعات
به صورت توصیفی–تبیینی میباشد. جهت تعیین شاخص های ارزیابی ابتدا به مرور ادبیات پرداخته شده و سپس با
استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان سازمان شاخص های به دست آمده، تکمیل تر گردیده و در نهایت به
منظور بومی سازی شاخص ها و غربالگری شاخص ها، از تحلیل عاملی تأییدی، استفاده شده است. پس از جمع آوری
داده ها، در مرحله دوم تحقیق برای ارزیابی عملکرد شعب از رویکرد SBM و برای رتبه بندی واحدهای کارا نیز از روش
Super-SBM استفاده شده، که 4 واحد از 20 واحد تحت ارزیابی دارای عملکرد کارا بودند. در بخش نهایی با توجه
به آرمان های مدیریت سازمان برای عملکرد دوره آتی هر واحد با توجه عملکرد دوره جاری آنها و با استفاده از تلفیق
برنامه ریزی آرمانی و تحلیل پوششی داده ها، الگوی قابل دسترس بهبود برای هر کدام از واحدها معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها