بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مهندسی صنایع، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه مهم‌ ترین و اساسی‌ ترین مراکز امر آموزش عالی دانشگاه‌ها و مؤسسات تابع آنها می‌باشند. این مراکز به‌واسطه نقشی که در تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش روز و اشاعه آن و پیشرفت‌های تحقیقاتی، تکنولوژیکی و علمی دارند از سهم قابل توجهی در تسریع و تسهیل توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
سنجش کیفیت عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات تابع آنها درخصوص استفاده بهینه از منابع و برآوردن هرچه بیشتر اهداف، ضرورت دارد. همچنین ارزشیابی کیفیت عملکرد این مراکز یکی از ضروریات پویایی آنها می‌باشد به‌طوری‌که عدم وجود فرآیند ارزشیابی مستمر، سبب رکود آنها می‌گردد در حالی‌که ارزیابی کیفیت عملکرد می‌تواند ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف و حداقل-سازی منابع ورودی، وضعیت کنونی را بهبود بخشد. از اینرو این پژوهش برآنست تا ضمن بررسی موضوع سنجش کیفیت عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات تابع آنها، به بررسی اقدامات انجام شده در این حوزه بپردازد و تحلیلی از وضعیت موجود ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها