تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکت‌های دانش بنیان براساس تئوری نهادگرایی نوین؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند، ، دانشگاه تربیت مدرس، مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد، ایران

چکیده

پارک‌های علم و فناوری سازمانی در تعامل با دیگر نهادها بعنوان حلقه اتصال صنعت و دانشگاه و با ماموریت حمایت از ایجاد و رشد شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان تاسیس شده‌اند. به عبارت دیگر مجموعه پارک علم و فناوری بستر فعالیت نهادهای مختلف برای رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان را فراهم می کند. شرکت ها و موسسات مستقر در پارک‌های علم و فناوری تحت تاثیر نهادهای مختلف از جمله پارک و مراکز رشد آن، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، دولت، کارآفرینان و... قرار‌دارند. در این راستا در این مقاله با استفاده از تئوری نهادگرایی نوین به شناسایی نهادهای موثر بر عملکرد موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد پرداخته و با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک به بررسی تاثیر این نهادها بر رفتار موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد در جهت شناخت و بهبود نوع و نحوه حمایت ها به موسسات و همچنین بهبود ارزیابی عملکرد موسسات پرداخته‌ایم. در این مقاله با استفاده از روش مدلسازی مشارکتی تاثیر نهادها را مدل کرده و نتایج حاصل از سناریوهای مختلف را شبیه سازی کرده‌ایم. شبیه سازی مدل نتایج جالبی را ایجاد کرد که راه کارهای مناسب براساس این نتایج عبارتند از: توجه به شکاف های درآمدی، حمایتی و ظرفیت موسسه؛ تقویت نرم ها و قوانین حمایتی جهت افزایش ریسک پذیری و قابلیت های موسسات؛ و ارائه حمایت های پارک در شکل مناسب و در زمان مناسب و به میزان مناسب.

کلیدواژه‌ها