فرا روشِ پژوهش های مبتنی بر نظریه هم تکاملی در مطالعات سازمان و مدیریت (مورد مطالعه: مقالات نشریات نمایه شده در پایگاه ISI از سال 1999 تا 2018)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه خاتم

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

‌با گسترش روزافزون پیچیدگی محیط، دهه‌های اخیر شاهد تلاش فزاینده محققان حوزه سازمان در خصوص درک و مدیریت روابط سازمان با محیط خود بوده است. نظریه هم‌تکاملی که در دهه 60 میلادی در علم زیست شناسی معرفی گردید، در دو دهه اخیر توجه اندیشمندان سازمانی را برای مواجهه با پدیده‌های پیچیده به خود جلب نموده است. این نظریه به خصوص در شناخت عمیق پویایی‌های سازمان و محیطی که رفته رفته پیچیده‌تر و رقابتی‌تر شده است، مورد استقبال قرار گرفته است. با این حال، جستجوهای پایگاه‌های علمی نشاندهنده پراکندگی روش‌شناسی‌های به کار رفته در مطالعات هم-تکاملی و بنابراین سردرگمی محققان این حوزه در کاربرد نظریه هم‌تکاملی در عمل بوده است. از این روی، هدف مقاله حاضر تحلیل رویکردها، الزامات و روش‌شناسی‌های مختلف به کار رفته در مطالعات هم‌تکاملی بوده تا بدین طریق راهگشای انجام تحقیقات با کاربرد این نظریه نسبتا جدید در مطالعات سازمان باشد. بدین منظور پایگاه‌های علمی مختلف مورد جستجو قرار گرفت و در نهایت تعداد 28 مقاله منتشر شده در نشریات نمایه شده در پایگاه ISI انتخاب گردید و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد هم‌تکاملی با دو رویکرد تئوری تکامل و تئوری پیچیدگی انجام شده و تحلیل چند سطحی پدیده مورد نظر، اکتشاف بازخوردها، وابستگی به مسیر، مطالعه انطباق سازمان در یک دوره زمانی در بستر تاریخی و تغییرات سیستم‌های مختلف نهادی از الزامات مورد توجه قرار گرفته در این پژوهش‌ها هستند. تحلیل و نقد روش‌شناسی و پیشنهادهایی مرتبط با مطالعات سازمان نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها