تحلیل محتوایی نقش برجسته تیپ شخصیتی مشتریان در میزان هزینه کرد آن‌ها در مراکز خرید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان

چکیده

منابع انسانی یکی از سرمایه های اصلی سازمان است که در جهت نیل به اهداف سازمانی نقش بسیارمهمی را ایفا می کنند، و میزان مخارج آن‌ها در خرید از فروشگاه بزرگ چمران ماهشهر را تحت تاثیر قرار می دهد را مورد بررسی قرار می‌دهد. تیپ-های شخصیتی یکی از روش هایی است که به کمک آن می توان به شناخت ابعاد شخصیتی انسان دست یافت. همچنین باید در نظر داشت که مشتریان معمولاً با قیمت‌های محصولات آشنا هستند اما با این حال، یک فرایند ادراکی برای آن-ها در هنگام ارزیابی محصولاتی که با واحدهای پولی متفاوت با پول ملی آن‌ها قیمت گذاری شده‌اند، شکل می‌گیرد. نتایج نشان داده که مشتریان در زمان ارزیابی قیمت‌هایی که از نظر ارزش واقعی یکسان و از نظر ارزش عددی متفاوت هستند، دچار انحراف ادراکی می شوند و ارزش ظاهری قیمت‌ها بر رفتار خرید مشتریان تاثیر می‌گذارد. رفتار مشتری نیز همواره از ادراک او منتج می‌شود. شناخت صحیح ادراک مشتریان در پیش‌بینی رفتار آن‌ها و در نتیجه تدوین برنامه-ایی مناسب برای رسیدن به اهداف، امری مهم و ضروری است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین تیپ شخصیتی مشتریان و میزان مخارج آن‌ها در فروشگاه بزرگ چمران رابطه دارد. یافته‌های این پژوهش سبب درک بهتر مدیران فروشگاه از عوامل تاثیرگذار بر میزان مخارج آن‌ها در فروشگاه بزرگ چمران می‌شود و به آنان در تصمیم‌گیری بهتر و جامع‌تر کمک می‌نماید.

کلیدواژه‌ها