دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-166 
ارائه مدل ساختاری عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه

صفحه 47-65

ایمن قاسمیان صاحبی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ علی صفایی شکیب؛ علیرضا عرب