تحقیقات نوین مدیریت خاتم (JMMS) - همکاران دفتر نشریه