نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش عالی بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالی [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 5-60]
 • آنتروپی شانون فازی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های بورس کالای ایران: رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه خبره‌محور فازی ترکیبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 100-119]

ا

 • ادراک طردشدگی نقش معنویت‌گرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 73-99]
 • ارزیابی عملکرد طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-24]
 • ارزیابی عملکرد مدلی به منظور ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه ریزی آرمانی (مورد مطالعه: پیشخوان‌های دولت طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 145-186]
 • ارزیابی عملکرد تبیین مدل ارزیابی عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور با رویکرد فرآیندی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 77-95]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری ارائه یک الگوریتم حل فراابتکاری برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین سبز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • انجام سفارشات تأثیرگذاری تلاش های سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی شعبات و دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 117-143]

ب

 • بازار سرمایه زنجیره خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه: رویکرد مدلسازی نرم در مدیریت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-166]
 • بازار سرمایه طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-24]
 • برنامه ریزی آرمانی مدلی به منظور ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه ریزی آرمانی (مورد مطالعه: پیشخوان‌های دولت طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 145-186]
 • برنامه‌ریزی خطی خوشه‌بندی مشتریان بر اساس ارزش طول عمرمشتری (مدلLRFM) با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-61]
 • برنامه‌ریزی ریاضی ارائه یک الگوریتم حل فراابتکاری برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین سبز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • بورس اوراق بهادار طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-24]
 • بورس کالای ایران شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های بورس کالای ایران: رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه خبره‌محور فازی ترکیبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 100-119]

پ

 • پاداش نقدی مدیران تاثیر شوک برون‌زاد واردات در سطح صنعت بر پاداش نقدی مدیرعامل (مورد مطالعه: شرکت‌های پیشرو و رقیب در بورس بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 24-42]
 • پارک علم و فناوری تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکت‌های دانش بنیان براساس تئوری نهادگرایی نوین؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 61-91]
 • پدیدارشناسی بررسی تجربه زیسته مدیران عالی از پدیده «پشیمانی استراتژیک» مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 62-76]
 • پشیمانی استراتژیک بررسی تجربه زیسته مدیران عالی از پدیده «پشیمانی استراتژیک» مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 62-76]
 • پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK ارزیابی روابط علی میان حوزه‌های عملکردی پیکره دانش مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 67-86]

ت

 • تأمین مالی مبتنی بر سرمایه زنجیره خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه: رویکرد مدلسازی نرم در مدیریت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-166]
 • تئوری نهادگرایی نوین تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکت‌های دانش بنیان براساس تئوری نهادگرایی نوین؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 61-91]
 • تاپسیس خاکستری ارائه یک رویکرد ترکیبی برای انتخاب بهینه استراتژی‌‌های شرکت بورس کالای ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 91-116]
 • تجربه زیسته بررسی تجربه زیسته مدیران عالی از پدیده «پشیمانی استراتژیک» مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 62-76]
 • تحقیقات و فناوری تبیین مدل ارزیابی عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور با رویکرد فرآیندی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 77-95]
 • تحقیق در عملیات نرم زنجیره خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه: رویکرد مدلسازی نرم در مدیریت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-166]
 • تحلیل پوششی داده‌ها مدلی به منظور ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه ریزی آرمانی (مورد مطالعه: پیشخوان‌های دولت طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 145-186]
 • تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-24]
 • تحلیل تم بررسی عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی با رویکرد ترکیبی تحلیل عاملی و روش ویکور (شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-45]
 • تحلیل عاملی بررسی عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی با رویکرد ترکیبی تحلیل عاملی و روش ویکور (شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-45]
 • تحلیل عاملی تاییدی مدلی به منظور ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه ریزی آرمانی (مورد مطالعه: پیشخوان‌های دولت طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 145-186]
 • تحلیل علی ارزیابی روابط علی میان حوزه‌های عملکردی پیکره دانش مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 67-86]
 • تصمیم‌گیری چندشاخصه ارائه رویکرد ترکیبی روش‌های تصمیم‌گیری CCSD و COPRAS به منظور انتخاب عایق حرارتی سازگار با محیط زیست (مورد مطالعه: انتخاب روغن گیاهی ترانسفورماتور) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-139]
 • تصمیم‌گیری گروهی ارزیابی اولویت های رقابتی زنجیره تامین با رویکرد مقایسات غیر قطعی و روابط ترجیحی شهودی فازی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-116]
 • تصویر نام تجاری تأثیرگذاری تلاش های سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی شعبات و دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 117-143]
 • تعادل کار و زندگی تأثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی با تمرکز بر نقش متغیرهای میانجی تعادل کار و زندگی، سلامت روانی و شادی کارکنان (وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-90]
 • تکامل فرا روشِ پژوهش های مبتنی بر نظریه هم تکاملی در مطالعات سازمان و مدیریت (مورد مطالعه: مقالات نشریات نمایه شده در پایگاه ISI از سال 1999 تا 2018) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 111-136]
 • تنظیم ‏گری شناسایی سناریوهای آینده رمزارزها در ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]
 • تیپ شخصیتی تحلیل محتوایی نقش برجسته تیپ شخصیتی مشتریان در میزان هزینه کرد آن‌ها در مراکز خرید [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 162-179]

ج

 • جستجوی ممنوعه ارائه یک الگوریتم حل فراابتکاری برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین سبز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • جهت‌گیری کارآفرینی بین‌المللی تأثیر منابع نامشهود و جهت‌گیری کارآفرینی بین‌المللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های پویا در شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 54-72]
 • جو اخلاقی درک‌شده بررسی اثر جو اخلاقی درک‌شده بر شکستن قواعد اجتماعی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 120-137]

چ

 • چابکی نیروی انسانی بررسی عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی با رویکرد ترکیبی تحلیل عاملی و روش ویکور (شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-45]
 • چیدمان ویترین ارزیابی اثرات چیدمان ویترین‌ها بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان خانم در فروشگاه‌های شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 40-53]

ح

 • حمایت سازمانی درک‌شده بررسی اثر جو اخلاقی درک‌شده بر شکستن قواعد اجتماعی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 120-137]

خ

 • خوشه‌بندی مشتریان خوشه‌بندی مشتریان بر اساس ارزش طول عمرمشتری (مدلLRFM) با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-61]

د

 • داده‌کاوی خوشه‌بندی مشتریان بر اساس ارزش طول عمرمشتری (مدلLRFM) با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-61]
 • دانشگاه‌ها و مؤسسات تابع آنها بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالی [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 5-60]

ر

 • رضایت مشتری تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی اعتماد، شناخت مشتری از شرکت و رضایت (مورد مطالعه: هتل های شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 92-110]
 • رفتار خرید خانم‌ها ارزیابی اثرات چیدمان ویترین‌ها بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان خانم در فروشگاه‌های شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 40-53]
 • رفتار مصرف‌کننده ارزیابی اثرات چیدمان ویترین‌ها بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان خانم در فروشگاه‌های شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 40-53]
 • رفتارهای انحرافی نقش معنویت‌گرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 73-99]
 • رمزارز شناسایی سناریوهای آینده رمزارزها در ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]
 • روابط علی ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانک های تجاری با رویکرد ترکیبی BSC و فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 137-161]
 • روش CCSD ارائه رویکرد ترکیبی روش‌های تصمیم‌گیری CCSD و COPRAS به منظور انتخاب عایق حرارتی سازگار با محیط زیست (مورد مطالعه: انتخاب روغن گیاهی ترانسفورماتور) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-139]
 • روش COPRAS ارائه رویکرد ترکیبی روش‌های تصمیم‌گیری CCSD و COPRAS به منظور انتخاب عایق حرارتی سازگار با محیط زیست (مورد مطالعه: انتخاب روغن گیاهی ترانسفورماتور) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-139]
 • روش‌شناسی سیستم‌های نرم زنجیره خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه: رویکرد مدلسازی نرم در مدیریت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-166]
 • روش ویکور بررسی عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی با رویکرد ترکیبی تحلیل عاملی و روش ویکور (شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-45]
 • روغن ترانسفورماتور ارائه رویکرد ترکیبی روش‌های تصمیم‌گیری CCSD و COPRAS به منظور انتخاب عایق حرارتی سازگار با محیط زیست (مورد مطالعه: انتخاب روغن گیاهی ترانسفورماتور) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-139]
 • روغن گیاهی ارائه رویکرد ترکیبی روش‌های تصمیم‌گیری CCSD و COPRAS به منظور انتخاب عایق حرارتی سازگار با محیط زیست (مورد مطالعه: انتخاب روغن گیاهی ترانسفورماتور) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-139]
 • رویکرد پویایی‌های سیستمی تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکت‌های دانش بنیان براساس تئوری نهادگرایی نوین؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 61-91]
 • رویکرد فازی شهودی ارزیابی اولویت های رقابتی زنجیره تامین با رویکرد مقایسات غیر قطعی و روابط ترجیحی شهودی فازی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-116]
 • ریسک شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های بورس کالای ایران: رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه خبره‌محور فازی ترکیبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 100-119]
 • ریسک سیاسی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های بورس کالای ایران: رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه خبره‌محور فازی ترکیبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 100-119]

ز

 • زنجیره تامین ارزیابی اولویت های رقابتی زنجیره تامین با رویکرد مقایسات غیر قطعی و روابط ترجیحی شهودی فازی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-116]
 • زنجیره تامین بشردوستانه ارائه مدل ساختاری عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]

س

 • سرمایه بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی در میان دانشجویان (مورد بررسی پردیس فارابی دانشگاه تهران)‌ [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-45]
 • سرمایه اجتماعی بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی در میان دانشجویان (مورد بررسی پردیس فارابی دانشگاه تهران)‌ [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-45]
 • سرمایه انسانی تحلیل محتوایی نقش برجسته تیپ شخصیتی مشتریان در میزان هزینه کرد آن‌ها در مراکز خرید [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 162-179]
 • سرمایه روان شناختی ارزیابی رابطه عدالت سازمانی با سرمایه روان‌شناختی (مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 13-23]
 • سلامت روانی کارکنان تأثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی با تمرکز بر نقش متغیرهای میانجی تعادل کار و زندگی، سلامت روانی و شادی کارکنان (وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-90]
 • سناریو شناسایی سناریوهای آینده رمزارزها در ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]
 • سنجش کیفیت عملکرد بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالی [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 5-60]
 • سیاست‌گذاری شناسایی سناریوهای آینده رمزارزها در ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]

ش

 • شادی کارکنان تأثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی با تمرکز بر نقش متغیرهای میانجی تعادل کار و زندگی، سلامت روانی و شادی کارکنان (وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-90]
 • شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا بررسی عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی با رویکرد ترکیبی تحلیل عاملی و روش ویکور (شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-45]
 • شرکت‌های پیشرو تاثیر شوک برون‌زاد واردات در سطح صنعت بر پاداش نقدی مدیرعامل (مورد مطالعه: شرکت‌های پیشرو و رقیب در بورس بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 24-42]
 • شرکت‌های رقیب تاثیر شوک برون‌زاد واردات در سطح صنعت بر پاداش نقدی مدیرعامل (مورد مطالعه: شرکت‌های پیشرو و رقیب در بورس بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 24-42]
 • شکستن قواعد اجتماعی بررسی اثر جو اخلاقی درک‌شده بر شکستن قواعد اجتماعی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 120-137]
 • شوک واردات در صنعت تاثیر شوک برون‌زاد واردات در سطح صنعت بر پاداش نقدی مدیرعامل (مورد مطالعه: شرکت‌های پیشرو و رقیب در بورس بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 24-42]

ص

 • صنعت بانکداری ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانک های تجاری با رویکرد ترکیبی BSC و فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 137-161]
 • صنعت پتروشیمی ارزیابی روابط علی میان حوزه‌های عملکردی پیکره دانش مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 67-86]

ط

 • طراحی شبکه ارائه یک الگوریتم حل فراابتکاری برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین سبز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]

ظ

 • ظاهر دیداری تأثیرگذاری تلاش های سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی شعبات و دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 117-143]

ع

 • عاطفه مثبت بررسی اثر جو اخلاقی درک‌شده بر شکستن قواعد اجتماعی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 120-137]
 • عدالت توزیعی ارزیابی رابطه عدالت سازمانی با سرمایه روان‌شناختی (مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 13-23]
 • عدالت سازمانی ارزیابی رابطه عدالت سازمانی با سرمایه روان‌شناختی (مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 13-23]
 • عدم وجود خطا تأثیرگذاری تلاش های سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی شعبات و دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 117-143]
 • عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط بررسی تاثیر قابلیت‌های دیدگاه منبع‌محور و پویا بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-39]
 • عملکرد سازمانی بررسی تأثیر مشارکت زنجیره تأمین و مشتری‌مداری بر یکپارچگی خارجی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • عملکرد شغلی تأثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی با تمرکز بر نقش متغیرهای میانجی تعادل کار و زندگی، سلامت روانی و شادی کارکنان (وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-90]
 • عملکرد صادراتی تأثیر منابع نامشهود و جهت‌گیری کارآفرینی بین‌المللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های پویا در شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 54-72]
 • عملکرد نوآورانه تأثیرگذاری تلاش های سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی شعبات و دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 117-143]
 • عوامل کلیدی موفقیت ارائه مدل ساختاری عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]

ف

 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانک های تجاری با رویکرد ترکیبی BSC و فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 137-161]
 • فرا روش فرا روشِ پژوهش های مبتنی بر نظریه هم تکاملی در مطالعات سازمان و مدیریت (مورد مطالعه: مقالات نشریات نمایه شده در پایگاه ISI از سال 1999 تا 2018) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 111-136]
 • فرا مطالعه فرا روشِ پژوهش های مبتنی بر نظریه هم تکاملی در مطالعات سازمان و مدیریت (مورد مطالعه: مقالات نشریات نمایه شده در پایگاه ISI از سال 1999 تا 2018) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 111-136]

ق

 • قابلیت‌های اساسی دیدگاه منبع‌محور بررسی تاثیر قابلیت‌های دیدگاه منبع‌محور و پویا بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-39]
 • قابلیت‌های پویا بررسی تاثیر قابلیت‌های دیدگاه منبع‌محور و پویا بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-39]
 • قابلیت‌های پویا تأثیر منابع نامشهود و جهت‌گیری کارآفرینی بین‌المللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های پویا در شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 54-72]

ک

 • کارت امتیازی متوازن ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانک های تجاری با رویکرد ترکیبی BSC و فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 137-161]
 • کلمات کلیدی: معنویت در محیط کار تأثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی با تمرکز بر نقش متغیرهای میانجی تعادل کار و زندگی، سلامت روانی و شادی کارکنان (وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-90]
 • کلید واژگان: اعتماد مشتری تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی اعتماد، شناخت مشتری از شرکت و رضایت (مورد مطالعه: هتل های شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 92-110]

ل

 • لجستیک امدادرسانی ارائه مدل ساختاری عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]

م

 • ماتریس ارزیابی کمی راهبردها ارائه یک رویکرد ترکیبی برای انتخاب بهینه استراتژی‌‌های شرکت بورس کالای ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 91-116]
 • ماتریس سوات ارائه یک رویکرد ترکیبی برای انتخاب بهینه استراتژی‌‌های شرکت بورس کالای ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 91-116]
 • مخارج مشتری تحلیل محتوایی نقش برجسته تیپ شخصیتی مشتریان در میزان هزینه کرد آن‌ها در مراکز خرید [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 162-179]
 • مدل LFRM خوشه‌بندی مشتریان بر اساس ارزش طول عمرمشتری (مدلLRFM) با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-61]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری ارائه مدل ساختاری عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]
 • مدلسازی مشارکتی تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکت‌های دانش بنیان براساس تئوری نهادگرایی نوین؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 61-91]
 • مدل سیستم‌های مانا تبیین مدل ارزیابی عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور با رویکرد فرآیندی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 77-95]
 • مدل فرآیندی تبیین مدل ارزیابی عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور با رویکرد فرآیندی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 77-95]
 • مدل مبتنی بر متغیرهای کمبود مدلی به منظور ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه ریزی آرمانی (مورد مطالعه: پیشخوان‌های دولت طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 145-186]
 • مدیریت ارتباط با مشتری خوشه‌بندی مشتریان بر اساس ارزش طول عمرمشتری (مدلLRFM) با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-61]
 • مدیریت زنجیره تامین سبز ارائه یک الگوریتم حل فراابتکاری برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین سبز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • مزیت رقابتی بررسی تاثیر قابلیت‌های دیدگاه منبع‌محور و پویا بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-39]
 • مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی اعتماد، شناخت مشتری از شرکت و رضایت (مورد مطالعه: هتل های شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 92-110]
 • مشارکت زنجیره تأمین بررسی تأثیر مشارکت زنجیره تأمین و مشتری‌مداری بر یکپارچگی خارجی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • مشتری‌مداری بررسی تأثیر مشارکت زنجیره تأمین و مشتری‌مداری بر یکپارچگی خارجی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • مطالعات سازمانی فرا روشِ پژوهش های مبتنی بر نظریه هم تکاملی در مطالعات سازمان و مدیریت (مورد مطالعه: مقالات نشریات نمایه شده در پایگاه ISI از سال 1999 تا 2018) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 111-136]
 • معادلات ساختاریافته خطی بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی در میان دانشجویان (مورد بررسی پردیس فارابی دانشگاه تهران)‌ [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-45]
 • معنویت‌گرایی نقش معنویت‌گرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 73-99]
 • مقایسات غیرقطعی ارزیابی اولویت های رقابتی زنجیره تامین با رویکرد مقایسات غیر قطعی و روابط ترجیحی شهودی فازی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-116]
 • منابع نامشهود تأثیر منابع نامشهود و جهت‌گیری کارآفرینی بین‌المللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های پویا در شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 54-72]
 • منبع کنترل بررسی اثر جو اخلاقی درک‌شده بر شکستن قواعد اجتماعی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 120-137]

ن

 • نظام علوم تبیین مدل ارزیابی عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور با رویکرد فرآیندی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 77-95]
 • نقشه تماتیک بررسی تجربه زیسته مدیران عالی از پدیده «پشیمانی استراتژیک» مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 62-76]

و

 • وفاداری مشتری تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی اعتماد، شناخت مشتری از شرکت و رضایت (مورد مطالعه: هتل های شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 92-110]
 • ویکور فازی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های بورس کالای ایران: رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه خبره‌محور فازی ترکیبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 100-119]

ه

 • هتل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی اعتماد، شناخت مشتری از شرکت و رضایت (مورد مطالعه: هتل های شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 92-110]
 • هم تکاملی فرا روشِ پژوهش های مبتنی بر نظریه هم تکاملی در مطالعات سازمان و مدیریت (مورد مطالعه: مقالات نشریات نمایه شده در پایگاه ISI از سال 1999 تا 2018) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 111-136]
 • هم‌راستایی تبیین مدل ارزیابی عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور با رویکرد فرآیندی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 77-95]
 • هوش بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی در میان دانشجویان (مورد بررسی پردیس فارابی دانشگاه تهران)‌ [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-45]
 • هوش فرهنگی بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی در میان دانشجویان (مورد بررسی پردیس فارابی دانشگاه تهران)‌ [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-45]

ی

 • یکپارچگی داخلی تأمین‌کنندگان بررسی تأثیر مشارکت زنجیره تأمین و مشتری‌مداری بر یکپارچگی خارجی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]