نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنتروپی شانون فازی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های بورس کالای ایران: رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه خبره‌محور فازی ترکیبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 100-119]

ا

 • ادراک طردشدگی نقش معنویت‌گرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 73-99]
 • ارزیابی عملکرد تبیین مدل ارزیابی عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور با رویکرد فرآیندی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 77-95]

ب

 • برنامه‌ریزی خطی خوشه‌بندی مشتریان بر اساس ارزش طول عمرمشتری (مدلLRFM) با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-61]
 • بورس کالای ایران شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های بورس کالای ایران: رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه خبره‌محور فازی ترکیبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 100-119]

پ

 • پاداش نقدی مدیران تاثیر شوک برون‌زاد واردات در سطح صنعت بر پاداش نقدی مدیرعامل (مورد مطالعه: شرکت‌های پیشرو و رقیب در بورس بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 24-42]
 • پدیدارشناسی بررسی تجربه زیسته مدیران عالی از پدیده «پشیمانی استراتژیک» مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 62-76]
 • پشیمانی استراتژیک بررسی تجربه زیسته مدیران عالی از پدیده «پشیمانی استراتژیک» مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 62-76]

ت

 • تجربه زیسته بررسی تجربه زیسته مدیران عالی از پدیده «پشیمانی استراتژیک» مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 62-76]
 • تحقیقات و فناوری تبیین مدل ارزیابی عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور با رویکرد فرآیندی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 77-95]
 • تنظیم ‏گری شناسایی سناریوهای آینده رمزارزها در ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]

ج

 • جهت‌گیری کارآفرینی بین‌المللی تأثیر منابع نامشهود و جهت‌گیری کارآفرینی بین‌المللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های پویا در شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 54-72]
 • جو اخلاقی درک‌شده بررسی اثر جو اخلاقی درک‌شده بر شکستن قواعد اجتماعی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 120-137]

چ

 • چیدمان ویترین ارزیابی اثرات چیدمان ویترین‌ها بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان خانم در فروشگاه‌های شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 40-53]

ح

 • حمایت سازمانی درک‌شده بررسی اثر جو اخلاقی درک‌شده بر شکستن قواعد اجتماعی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 120-137]

خ

 • خوشه‌بندی مشتریان خوشه‌بندی مشتریان بر اساس ارزش طول عمرمشتری (مدلLRFM) با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-61]

د

 • داده‌کاوی خوشه‌بندی مشتریان بر اساس ارزش طول عمرمشتری (مدلLRFM) با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-61]

ر

 • رفتار خرید خانم‌ها ارزیابی اثرات چیدمان ویترین‌ها بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان خانم در فروشگاه‌های شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 40-53]
 • رفتار مصرف‌کننده ارزیابی اثرات چیدمان ویترین‌ها بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان خانم در فروشگاه‌های شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 40-53]
 • رفتارهای انحرافی نقش معنویت‌گرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 73-99]
 • رمزارز شناسایی سناریوهای آینده رمزارزها در ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]
 • ریسک شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های بورس کالای ایران: رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه خبره‌محور فازی ترکیبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 100-119]
 • ریسک سیاسی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های بورس کالای ایران: رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه خبره‌محور فازی ترکیبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 100-119]

س

 • سرمایه روان شناختی ارزیابی رابطه عدالت سازمانی با سرمایه روان‌شناختی (مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 13-23]
 • سناریو شناسایی سناریوهای آینده رمزارزها در ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]
 • سیاست‌گذاری شناسایی سناریوهای آینده رمزارزها در ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]

ش

 • شرکت‌های پیشرو تاثیر شوک برون‌زاد واردات در سطح صنعت بر پاداش نقدی مدیرعامل (مورد مطالعه: شرکت‌های پیشرو و رقیب در بورس بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 24-42]
 • شرکت‌های رقیب تاثیر شوک برون‌زاد واردات در سطح صنعت بر پاداش نقدی مدیرعامل (مورد مطالعه: شرکت‌های پیشرو و رقیب در بورس بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 24-42]
 • شکستن قواعد اجتماعی بررسی اثر جو اخلاقی درک‌شده بر شکستن قواعد اجتماعی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 120-137]
 • شوک واردات در صنعت تاثیر شوک برون‌زاد واردات در سطح صنعت بر پاداش نقدی مدیرعامل (مورد مطالعه: شرکت‌های پیشرو و رقیب در بورس بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 24-42]

ع

 • عاطفه مثبت بررسی اثر جو اخلاقی درک‌شده بر شکستن قواعد اجتماعی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 120-137]
 • عدالت توزیعی ارزیابی رابطه عدالت سازمانی با سرمایه روان‌شناختی (مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 13-23]
 • عدالت سازمانی ارزیابی رابطه عدالت سازمانی با سرمایه روان‌شناختی (مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 13-23]
 • عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط بررسی تاثیر قابلیت‌های دیدگاه منبع‌محور و پویا بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-39]
 • عملکرد سازمانی بررسی تأثیر مشارکت زنجیره تأمین و مشتری‌مداری بر یکپارچگی خارجی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • عملکرد صادراتی تأثیر منابع نامشهود و جهت‌گیری کارآفرینی بین‌المللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های پویا در شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 54-72]

ق

 • قابلیت‌های اساسی دیدگاه منبع‌محور بررسی تاثیر قابلیت‌های دیدگاه منبع‌محور و پویا بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-39]
 • قابلیت‌های پویا بررسی تاثیر قابلیت‌های دیدگاه منبع‌محور و پویا بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-39]
 • قابلیت‌های پویا تأثیر منابع نامشهود و جهت‌گیری کارآفرینی بین‌المللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های پویا در شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 54-72]

م

 • مدل LFRM خوشه‌بندی مشتریان بر اساس ارزش طول عمرمشتری (مدلLRFM) با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-61]
 • مدل سیستم‌های مانا تبیین مدل ارزیابی عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور با رویکرد فرآیندی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 77-95]
 • مدل فرآیندی تبیین مدل ارزیابی عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور با رویکرد فرآیندی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 77-95]
 • مدیریت ارتباط با مشتری خوشه‌بندی مشتریان بر اساس ارزش طول عمرمشتری (مدلLRFM) با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-61]
 • مزیت رقابتی بررسی تاثیر قابلیت‌های دیدگاه منبع‌محور و پویا بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-39]
 • مشارکت زنجیره تأمین بررسی تأثیر مشارکت زنجیره تأمین و مشتری‌مداری بر یکپارچگی خارجی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • مشتری‌مداری بررسی تأثیر مشارکت زنجیره تأمین و مشتری‌مداری بر یکپارچگی خارجی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • معنویت‌گرایی نقش معنویت‌گرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 73-99]
 • منابع نامشهود تأثیر منابع نامشهود و جهت‌گیری کارآفرینی بین‌المللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های پویا در شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 54-72]
 • منبع کنترل بررسی اثر جو اخلاقی درک‌شده بر شکستن قواعد اجتماعی در محیط کار [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 120-137]

ن

 • نظام علوم تبیین مدل ارزیابی عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور با رویکرد فرآیندی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 77-95]
 • نقشه تماتیک بررسی تجربه زیسته مدیران عالی از پدیده «پشیمانی استراتژیک» مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 62-76]

و

 • ویکور فازی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های بورس کالای ایران: رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه خبره‌محور فازی ترکیبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 100-119]

ه

 • هم‌راستایی تبیین مدل ارزیابی عملکرد نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور با رویکرد فرآیندی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 77-95]

ی

 • یکپارچگی داخلی تأمین‌کنندگان بررسی تأثیر مشارکت زنجیره تأمین و مشتری‌مداری بر یکپارچگی خارجی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]