نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش عالی بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالی [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 5-60]

ا

 • ارزیابی عملکرد طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-24]
 • ارزیابی عملکرد مدلی به منظور ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه ریزی آرمانی (مورد مطالعه: پیشخوان‌های دولت طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 145-186]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری ارائه یک الگوریتم حل فراابتکاری برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین سبز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • انجام سفارشات تأثیرگذاری تلاش های سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی شعبات و دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 117-143]

ب

 • بازار سرمایه زنجیره خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه: رویکرد مدلسازی نرم در مدیریت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-166]
 • بازار سرمایه طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-24]
 • برنامه ریزی آرمانی مدلی به منظور ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه ریزی آرمانی (مورد مطالعه: پیشخوان‌های دولت طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 145-186]
 • برنامه‌ریزی ریاضی ارائه یک الگوریتم حل فراابتکاری برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین سبز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • بورس اوراق بهادار طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-24]

پ

 • پارک علم و فناوری تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکت‌های دانش بنیان براساس تئوری نهادگرایی نوین؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 61-91]
 • پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK ارزیابی روابط علی میان حوزه‌های عملکردی پیکره دانش مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 67-86]

ت

 • تأمین مالی مبتنی بر سرمایه زنجیره خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه: رویکرد مدلسازی نرم در مدیریت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-166]
 • تئوری نهادگرایی نوین تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکت‌های دانش بنیان براساس تئوری نهادگرایی نوین؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 61-91]
 • تاپسیس خاکستری ارائه یک رویکرد ترکیبی برای انتخاب بهینه استراتژی‌‌های شرکت بورس کالای ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 91-116]
 • تحقیق در عملیات نرم زنجیره خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه: رویکرد مدلسازی نرم در مدیریت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-166]
 • تحلیل پوششی داده‌ها مدلی به منظور ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه ریزی آرمانی (مورد مطالعه: پیشخوان‌های دولت طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 145-186]
 • تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-24]
 • تحلیل تم بررسی عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی با رویکرد ترکیبی تحلیل عاملی و روش ویکور (شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-45]
 • تحلیل عاملی بررسی عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی با رویکرد ترکیبی تحلیل عاملی و روش ویکور (شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-45]
 • تحلیل عاملی تاییدی مدلی به منظور ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه ریزی آرمانی (مورد مطالعه: پیشخوان‌های دولت طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 145-186]
 • تحلیل علی ارزیابی روابط علی میان حوزه‌های عملکردی پیکره دانش مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 67-86]
 • تصمیم‌گیری چندشاخصه ارائه رویکرد ترکیبی روش‌های تصمیم‌گیری CCSD و COPRAS به منظور انتخاب عایق حرارتی سازگار با محیط زیست (مورد مطالعه: انتخاب روغن گیاهی ترانسفورماتور) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-139]
 • تصمیم‌گیری گروهی ارزیابی اولویت های رقابتی زنجیره تامین با رویکرد مقایسات غیر قطعی و روابط ترجیحی شهودی فازی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-116]
 • تصویر نام تجاری تأثیرگذاری تلاش های سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی شعبات و دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 117-143]
 • تعادل کار و زندگی تأثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی با تمرکز بر نقش متغیرهای میانجی تعادل کار و زندگی، سلامت روانی و شادی کارکنان (وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-90]
 • تکامل فرا روشِ پژوهش های مبتنی بر نظریه هم تکاملی در مطالعات سازمان و مدیریت (مورد مطالعه: مقالات نشریات نمایه شده در پایگاه ISI از سال 1999 تا 2018) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 111-136]
 • تیپ شخصیتی تحلیل محتوایی نقش برجسته تیپ شخصیتی مشتریان در میزان هزینه کرد آن‌ها در مراکز خرید [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 162-179]

ج

 • جستجوی ممنوعه ارائه یک الگوریتم حل فراابتکاری برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین سبز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]

چ

 • چابکی نیروی انسانی بررسی عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی با رویکرد ترکیبی تحلیل عاملی و روش ویکور (شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-45]

د

ر

 • رضایت مشتری تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی اعتماد، شناخت مشتری از شرکت و رضایت (مورد مطالعه: هتل های شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 92-110]
 • روابط علی ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانک های تجاری با رویکرد ترکیبی BSC و فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 137-161]
 • روش CCSD ارائه رویکرد ترکیبی روش‌های تصمیم‌گیری CCSD و COPRAS به منظور انتخاب عایق حرارتی سازگار با محیط زیست (مورد مطالعه: انتخاب روغن گیاهی ترانسفورماتور) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-139]
 • روش COPRAS ارائه رویکرد ترکیبی روش‌های تصمیم‌گیری CCSD و COPRAS به منظور انتخاب عایق حرارتی سازگار با محیط زیست (مورد مطالعه: انتخاب روغن گیاهی ترانسفورماتور) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-139]
 • روش‌شناسی سیستم‌های نرم زنجیره خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه: رویکرد مدلسازی نرم در مدیریت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-166]
 • روش ویکور بررسی عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی با رویکرد ترکیبی تحلیل عاملی و روش ویکور (شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-45]
 • روغن ترانسفورماتور ارائه رویکرد ترکیبی روش‌های تصمیم‌گیری CCSD و COPRAS به منظور انتخاب عایق حرارتی سازگار با محیط زیست (مورد مطالعه: انتخاب روغن گیاهی ترانسفورماتور) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-139]
 • روغن گیاهی ارائه رویکرد ترکیبی روش‌های تصمیم‌گیری CCSD و COPRAS به منظور انتخاب عایق حرارتی سازگار با محیط زیست (مورد مطالعه: انتخاب روغن گیاهی ترانسفورماتور) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 117-139]
 • رویکرد پویایی‌های سیستمی تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکت‌های دانش بنیان براساس تئوری نهادگرایی نوین؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 61-91]
 • رویکرد فازی شهودی ارزیابی اولویت های رقابتی زنجیره تامین با رویکرد مقایسات غیر قطعی و روابط ترجیحی شهودی فازی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-116]

ز

 • زنجیره تامین ارزیابی اولویت های رقابتی زنجیره تامین با رویکرد مقایسات غیر قطعی و روابط ترجیحی شهودی فازی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-116]
 • زنجیره تامین بشردوستانه ارائه مدل ساختاری عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]

س

 • سرمایه بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی در میان دانشجویان (مورد بررسی پردیس فارابی دانشگاه تهران)‌ [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-45]
 • سرمایه اجتماعی بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی در میان دانشجویان (مورد بررسی پردیس فارابی دانشگاه تهران)‌ [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-45]
 • سرمایه انسانی تحلیل محتوایی نقش برجسته تیپ شخصیتی مشتریان در میزان هزینه کرد آن‌ها در مراکز خرید [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 162-179]
 • سلامت روانی کارکنان تأثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی با تمرکز بر نقش متغیرهای میانجی تعادل کار و زندگی، سلامت روانی و شادی کارکنان (وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-90]
 • سنجش کیفیت عملکرد بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالی [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 5-60]

ش

 • شادی کارکنان تأثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی با تمرکز بر نقش متغیرهای میانجی تعادل کار و زندگی، سلامت روانی و شادی کارکنان (وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-90]
 • شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا بررسی عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی با رویکرد ترکیبی تحلیل عاملی و روش ویکور (شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-45]

ص

 • صنعت بانکداری ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانک های تجاری با رویکرد ترکیبی BSC و فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 137-161]
 • صنعت پتروشیمی ارزیابی روابط علی میان حوزه‌های عملکردی پیکره دانش مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 67-86]

ط

 • طراحی شبکه ارائه یک الگوریتم حل فراابتکاری برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین سبز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]

ظ

 • ظاهر دیداری تأثیرگذاری تلاش های سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی شعبات و دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 117-143]

ع

 • عدم وجود خطا تأثیرگذاری تلاش های سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی شعبات و دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 117-143]
 • عملکرد شغلی تأثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی با تمرکز بر نقش متغیرهای میانجی تعادل کار و زندگی، سلامت روانی و شادی کارکنان (وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-90]
 • عملکرد نوآورانه تأثیرگذاری تلاش های سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی شعبات و دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 117-143]
 • عوامل کلیدی موفقیت ارائه مدل ساختاری عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]

ف

 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانک های تجاری با رویکرد ترکیبی BSC و فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 137-161]
 • فرا روش فرا روشِ پژوهش های مبتنی بر نظریه هم تکاملی در مطالعات سازمان و مدیریت (مورد مطالعه: مقالات نشریات نمایه شده در پایگاه ISI از سال 1999 تا 2018) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 111-136]
 • فرا مطالعه فرا روشِ پژوهش های مبتنی بر نظریه هم تکاملی در مطالعات سازمان و مدیریت (مورد مطالعه: مقالات نشریات نمایه شده در پایگاه ISI از سال 1999 تا 2018) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 111-136]

ک

 • کارت امتیازی متوازن ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانک های تجاری با رویکرد ترکیبی BSC و فرآیند تحلیل شبکه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 137-161]
 • کلمات کلیدی: معنویت در محیط کار تأثیر معنویت در محیط کار بر عملکرد شغلی با تمرکز بر نقش متغیرهای میانجی تعادل کار و زندگی، سلامت روانی و شادی کارکنان (وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-90]
 • کلید واژگان: اعتماد مشتری تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی اعتماد، شناخت مشتری از شرکت و رضایت (مورد مطالعه: هتل های شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 92-110]

ل

 • لجستیک امدادرسانی ارائه مدل ساختاری عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]

م

 • ماتریس ارزیابی کمی راهبردها ارائه یک رویکرد ترکیبی برای انتخاب بهینه استراتژی‌‌های شرکت بورس کالای ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 91-116]
 • ماتریس سوات ارائه یک رویکرد ترکیبی برای انتخاب بهینه استراتژی‌‌های شرکت بورس کالای ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 91-116]
 • مخارج مشتری تحلیل محتوایی نقش برجسته تیپ شخصیتی مشتریان در میزان هزینه کرد آن‌ها در مراکز خرید [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 162-179]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری ارائه مدل ساختاری عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]
 • مدلسازی مشارکتی تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکت‌های دانش بنیان براساس تئوری نهادگرایی نوین؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 61-91]
 • مدل مبتنی بر متغیرهای کمبود مدلی به منظور ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه ریزی آرمانی (مورد مطالعه: پیشخوان‌های دولت طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 145-186]
 • مدیریت زنجیره تامین سبز ارائه یک الگوریتم حل فراابتکاری برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین سبز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی اعتماد، شناخت مشتری از شرکت و رضایت (مورد مطالعه: هتل های شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 92-110]
 • مطالعات سازمانی فرا روشِ پژوهش های مبتنی بر نظریه هم تکاملی در مطالعات سازمان و مدیریت (مورد مطالعه: مقالات نشریات نمایه شده در پایگاه ISI از سال 1999 تا 2018) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 111-136]
 • معادلات ساختاریافته خطی بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی در میان دانشجویان (مورد بررسی پردیس فارابی دانشگاه تهران)‌ [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-45]
 • مقایسات غیرقطعی ارزیابی اولویت های رقابتی زنجیره تامین با رویکرد مقایسات غیر قطعی و روابط ترجیحی شهودی فازی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-116]

و

 • وفاداری مشتری تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی اعتماد، شناخت مشتری از شرکت و رضایت (مورد مطالعه: هتل های شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 92-110]

ه

 • هتل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی اعتماد، شناخت مشتری از شرکت و رضایت (مورد مطالعه: هتل های شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 92-110]
 • هم تکاملی فرا روشِ پژوهش های مبتنی بر نظریه هم تکاملی در مطالعات سازمان و مدیریت (مورد مطالعه: مقالات نشریات نمایه شده در پایگاه ISI از سال 1999 تا 2018) [دوره 1، شماره 3، 1396، صفحه 111-136]
 • هوش بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی در میان دانشجویان (مورد بررسی پردیس فارابی دانشگاه تهران)‌ [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-45]
 • هوش فرهنگی بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی در میان دانشجویان (مورد بررسی پردیس فارابی دانشگاه تهران)‌ [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-45]