بررسی تأثیر مشارکت زنجیره تأمین و مشتری‌مداری بر یکپارچگی خارجی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،اهواز، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مشارکت زنجیره­ تأمین و مشتری‌مداری بر یکپارچگی خارجی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت­‌های تولیدی بزرگ استان خوزستان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کاربردی را ۱۸۰ شرکت تولیدی بزرگ استان خوزستان تشکیل می­‌دهد. واحد آماری جامعه، مدیران عرضه/ عملیات آن شرکت­‌ها می‌باشند که برای دستیابی به این هدف ۱۲۳ شرکت با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود، به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه‌­ای در اختیار مدیر عرضه/ عملیات شرکت‌­ها قرار گرفت. ابزار جمع‌­آوری داده­‌ها، پرسشنامه است که روایی محتوای آن را خبرگان و استادان دانشگاهی تأیید کردند و روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. تحلیل داده‌­ها و آزمون فرضیه­‌ها با بهره‌گرفتن از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و AMOS نسخه 18 با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج نشان داد، مشارکت زنجیره ­­تأمین بر یکپارچگی تأمین­­‌کنندگان و یکپارچگی مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد و مشتری­‌مداری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر یکپارچگی تأمین­‌کنندگان و مشتریان دارد، همچنین یکپارچگی تأمین­­‌کنندگان و یکپارچگی مشتریان بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارند. تأثیر غیرمستقیم مشارکت زنجیره­ تأمین و مشتری­‌مداری بر عملکرد سازمانی از طریق یکپارچگی مشتریان و یکپارچگی تأمین­‌کنندگان نیز تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها