اهداف و چشم انداز

هدف اصلی نشریه، انتشار نتایج یافته‌ها و پژوهش‌های علمی نوین و به روز دانش آموختگان و پژوهشگران در حوزه تحقیقات مدیریت می‌باشد. این پژوهش‌ها شامل محورهای زیر است:

ü     مدیریت صنعتی در حوزه‌های مدیریت تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، مدیرت زنجیره تامین، مدیریت عملکرد، مدیریت کیفیت و بهره‌وری، مدیریت پروژه

ü     مدیریت بازرگانی در حوزه‌های بازاریابی، بازرگانی بین الملل، تجارت الکترونیکی، مدیریت استراتژیک، بازرگانی داخلی، کارآفرینی

ü     مدیریت اجرایی در حوزه‌های استراتژی، بازاریابی، رفتار سازمانی و منابع انسانی، عملیات و زنجیره تامین، کارآفرینی و کسب و کار بین المللی