تحقیقات نوین مدیریت خاتم (JMMS) - اهداف و چشم انداز