تحقیقات نوین مدیریت خاتم (JMMS) - بانک ها و نمایه نامه ها