تحقیقات نوین مدیریت خاتم (JMMS) - فرایند پذیرش مقالات