اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجید قاسمی

رییس دانشگاه خاتم

jmmskhatam.ac.ir

سردبیر

عباسعلی حاجی کریمی

مدیرگروه مدیریت دانشگاه خاتم

a.hajkarimikhatam.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مقصود امیری

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

amiriatu.ac.ir

دکتر عباسعلی حاجی کریمی

دانشیار دانشگاه خاتم

a.hajkarimikhatam.ac.ir

طهمورث حسنقلی پور

استاد دانشگاه تهران

thyasoryut.ac.ir

محمدرضا حمیدی زاده

استاد دانشگاه شهید بهشتی

hamidizadehsbu.ac.ir

مریم دانشور

استادیار دانشگاه خاتم

m.daneshvarkhatam.ac.ir

سید حسین رضوی حاجی آقا

استادیار دانشگاه خاتم

h.razavikhatam.ac.ir

مصطفی زندیه

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m_zandiehsbu.ac.ir

سید رضا سید جوادین

استاد تمام دانشگاه تهران

rjavadinut.ac.ir