درباره نشریه

نشریه تحقیقات مدیریت نوین خاتم با رویکرد علمی- پژوهشی به منظور افزایش آگاهی نسبت به مسائل روز حوزه مدیریت و نشر یافته‌های پژوهش‌های انجام شده توسط پژوهشگران و دانش آموختگان کشور، بررسی و شناسایی مسائل و مشکلات سازمان‌های کوچک و بزرگ خصوصی و دولتی، در حوزه‌های متعددی شکل گرفته است که در قالب مقاله‌های ارسال شده، در مدت زمان مشخص مورد داوری تخصصی قرار گرفته و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه خاتم و نیروی انسانی شامل مدیرمسؤول، سردبیر، مدیرداخلی و کارشناساسان اجرایی است.

از‌ اساتید دانشگاه، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این سایت‌، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال کنند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.