تحقیقات نوین مدیریت خاتم (JMMS) - واژه نامه اختصاصی