تحقیقات نوین مدیریت خاتم (JMMS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله