تأثیر منابع نامشهود و جهت‌گیری کارآفرینی بین‌المللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های پویا در شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر منابع نامشهود و جهت‌گیری کارآفرینی بین‌المللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های پویا  در شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی صورت گرفته است.
روش: روش‌های گردآوری اطلاعات پژوهش به دو دسته کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم می‌شود. بعد از تنظیم اهداف و سوالات پژوهش از پرسشنامه استاندارد با 23 گویه استفاده گردید و میان جامعه آماری توزیع گردد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و مدیران شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در شهر تهران است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 178 نفر محاسبه گردید.
یافته‌ها: به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده و برای تعیین روابط بین متغیرها از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و LISREL صورت گرفته است.
نتایج: نتایج نشان داد منابع نامشهود و جهت‌گیری کارآفرینی بین‌المللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های پویا در شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها