تاثیر شوک برون‌زاد واردات در سطح صنعت بر پاداش نقدی مدیرعامل (مورد مطالعه: شرکت‌های پیشرو و رقیب در بورس بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی حسابداری، گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد بین‌الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

چکیده

در شرکت‌­های گسترده امروزی به دلیل تعداد مالکان و سهام­‌داران، نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهام‌­داران میسر نیست و گروه مزبور صرفاً می­‌توانند از مزایای حاصله بهره­‌مند گردند. لذا منطقی است که از طریق ایجاد سازوکارهای نظارتی، درصدد حفظ منافع خود و کنترل بهینه رفتار مدیران استخدامی برآیند. یکی از ابزارهای رایج جهت دستیابی به این مهم، اعطای پاداش به مدیران بر اساس عملکرد آنان و انگیزش این مباشران، در راستای اهداف شرکت بدان طریق است که در تئوری نمایندگی بحث می‌­شود. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر پاداش نقدی مدیرعامل در شرکت­‌های پیشرو و رقیب است. به‌منظور دستیابی به این هدف شش فرضیه تدوین شد که جهت آزمون این فرضیه‌ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه‌ای متشکل از 193 شرکت از بین شرکت­‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 الی 1398 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده­‌های ترکیبی به‌­کار برده ‌شد، نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که شوک واردات در صنعت بر الگوی انگیزشی پاداش نقدی شرکت‌­های پیشرو و هم­چنین شرکت­‌های رقیب تأثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش هم­چنین حاکی از آن است که رشد دارایی­‌های مشهود بر الگوی انگیزشی پاداش نقدی شرکت­‌های پیشرو و شرکت‌­های رقیب تأثیر معناداری ندارد، اما نتایج از طرف دیگر نشان داد که واکنش بازار بر الگوی انگیزشی پاداش نقدی شرکت‌­های پیشرو و شرکت‌­های رقیب تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها