ارائه یک الگوریتم حل فراابتکاری برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده

مساله طراحی شبکه زنجیره تامین یکی از مسائل استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین می‌باشد که اثرات قابل توجهی در کارایی زنجیره تامین در بلند مدت دارد. با توجه به جهانی‌سازی و افزایش روزافزون زنجیره‌ها تامین جهانی، در نظر گیری ملاحظات زیست محیطی در مدیریت زنجیره تامین اهمیتی بیش از پیش یافته است که اصطلاحاً به آن مدیریت زنجیره تامین سبز گفته می‌شود. یکی از مهمترین مسائل در حوزه مدیریت زنجیره تامین سبز نیز طراحی شبکه زنجیره تامین سبز می‌باشد. در این مقاله به مطالعه مساله طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با هدف حداقل‌سازی هزینه‌های عملیاتی حمل و نقل و همچنین هزینه انتشار گاز دی اکسید کربن ( CO2 ) پرداخته شده است. در این راستا، یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی غیرخطی از نوع عدد صحیح ارائه شده و با توجه به ساختار غیرخطی مدل توسعه داده شده، جهت حل آن یک روش حل فراابتکاری بر اساس الگوریتم جستجوی ممنوعه ( TS ) طراحی و پیاده‌سازی شده است. آزمایش‌های محاسباتی متعددی برای ارزیابی کارایی روش حل توسعه داده شده طراحی و بر مبنای داده‌های موجود در ادبیات موضوع پیاده‌سازی شده است. همچنین تاثیر مقادیر پارامترهای  ورودی مساله (مانند تعداد مراکز توزیع ایجاد شده) بر روی نتایج حاصل از الگوریتم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج عددی حاصل از حل مدل با رو ش حل پیشنهادی نشان دهنده کارایی بالای روش ارائه شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها