ارائه مدل ساختاری عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت عملیات دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

4 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

ماهیت بلایای طبیعی به گونه‌ای است که پاسخ‌گویی به آن‌ها باید در زمان اندک صورت پذیرد. در راستای نیل به این اهداف، زنجیره تامین بشردوستانه حوزه‌ای کلیدی به شمار می‌رود که بهبود در آن می‌تواند نتایج اثربخشی را حاصل کند. این مقاله در آغاز مهم‌ترین فاکتورهای کلیدی موفقیت در زنجیره تامین بشردوستانه را معرفی می‌کند و سپس با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، به بررسی روابط بین این عوامل می‌پردازد. پژوهش حاضر از نوع هدف تحقیقی کاربردی و از نوع گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی می‌باشد. با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری، فاکتورهای محرک که آثار تشدیدکننده‌ای بر سایر متغیرها دارند و نیز متغیرهایی که نسبت به سایر فاکتورها مستقل‌اند، شناسایی می‌شوند. تحلیل این فاکتورها نشان داد عواملی چون بهبود مستمر در فعالیت‌های امدادرسانی و برنامه‌ریزی استراتژیک برای لجستیک امدادرسانی در بالاترین سطح اولویت نسبت به سایر فاکتورها قرار دارند. در نهایت نیز با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر و نرم‌افزار SPLS مدل ساختاری پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها